vissza | nyomtatás

Antiszemitizmus?

Romsics Ignác védelmében
avagy
Meddig lehet az antiszemitizmus vádjával dobálózni?

Gerő András széles nyilvánosság előtt megrágalmazta Romsics Ignácot.
Akadémikus antiszemitizmus című cikkében nem kevesebbet állít, minthogy Romsics a honi antiszemita hagyomány rehabilitálásán ügyködik. Magyarországon - s talán nem csak itt, de a történelmi kontextus okán itt különösen - az antiszemitának bélyegzés az egyik legsúlyosabb vád.

Szerkesztőségünk úgy érzi, hogy fel kell emelni szavát az ellen, ha egy kiváló történészt – történetesen szerkesztőbizottságunk tagját – igaztalanul antiszemitának minősítenek. Ezért felkértünk néhány szakembert, hogy fejtse ki véleményét Gerő vádjairól. Külön felhívjuk a figyelmet Gyáni Gábor írására, amelyben az akadémikus szerző határozottan visszautasítja, hogy az ő mondanivalója alkalmas lenne Gerő állításának alátámasztására.

Előrebocsájtjuk, hogy többek kérésére, javaslatára az eredeti felhívásban szereplő  "Gerő András eljárását durva inszinuációnak tartjuk" kitételt – hogy ne az érzelmi megközelítés domináljon – Gerő András vádjait alaptalannak tartjuk-ra változtattuk.

Alább pedig közzétesszük szerkesztőségünk nyilatkozatát,
és az ezzel egyetértők névsorát. Ehhez az állásfoglaláshoz csatlakozni lehet
szerkesztőségünk e-mail címén:
info@rubicon.hu

LEGFRISSEBB BEJEGYZÉSEINK:

Rácz Árpád: Elszabadult hajóágyú
Zeidler Miklós: Szövegek és olvasatok – és ami utána következik.
Megjegyzések Gerő András cikkeihez

Újabb állásfoglalások
Rácz Árpád: Egy "vita" története (utolsó frissítés: január 16.)

NYILATKOZAT:
A Galamus internetes fórum 2012. június 30-ai számában Gerő András történész antiszemitának bélyegezte Romsics Ignác történészt. Gerő minősítésének alapja néhány kiragadott mondat, melyeket Romsics két egyenként 6-700 oldalas könyvéből, valamint két nagyobb - Rubiconban is megjelent - tanulmányából emelt ki összefüggéseiből, s értelmezett rosszindulatú tendenciózussággal.
A szakmai korrektség és az emberi tisztesség nevében alulírottak kijelentjük, hogy Gerő András vádjait alaptalannak tartjuk, amelytől elhatárolódunk.

Budapest, 2012. július 2.

Ablonczy Balázs - történész, igazgató
Ágoston Gábor - történész,
Georgetown University, USA
Balogh F. András - irodalomtörténész
Bánkuti Gábor - történész
Bellák Gábor - művészettörténész
Bödők Gergely - doktorandusz
Buza János - ny. egy. tanár
Csajányi Melinda - középiskolai igazgató
Csoma Zsigmond - muzeológus
Deák István - történész,
Columbia University, USA
Eörsi László - történész
Fedinec Csilla - történész
Fodor Pál - történész, főigazgató
Földes György - történész, főigazgató
Gombár Csaba - szociológus
Gradvohl Edina - történész
Grósz András - történész
Gyarmati György - történész, főigazgató
Gyáni Gábor - történész, akadémikus
György Béla - történész, könyvtáros
Gyurgyák János - történész, igazgató
Hahner Péter - történész
Hanák Gábor - filmrendező, történész
Hermann Róbert - történész, igazgató
Horváth Attila - jogtörténész
Horváth Jenő - egyetemi magántanár,
főszerkesztő, Grotius
Horváth Mihály - közgazdász
Kahler Frigyes - jogtörténész
Kard Aladár - közíró
Kende Péter - politológus,
az MTA külső tagja
Kerepeszki Róbert - történész
Kiss András - ny. főlevéltáros, Kolozsvár
Kiss Erika - művészettörténész, főmuzeológus
Kolontári Attila - történész
Kovács Kiss Gyöngy - szerkesztő,
Korunk, Kolozsvár
Kovács Zoltán András - történész
Kriston Vízi József - dr. helytörténész
L. Balogh Béni - történész
Magyarics Tamás - történész,
nagykövet, Dublin
Nagy Mihály Zoltán - történész,
a Román Országos Levéltár
aligazgatója, Bukarest
Nagy Zsejke - szerkesztő
  Nánay Mihály - történész
Németh György - történész
Németh István - történész
N. Pál József - irodalomtörténész
Oborni Teréz - történész
Olasz Lajos - történész
Ormos Mária - történész, akadémikus
Ottmar Trasca - történész, Kolozsvár
Ö. Kovács József - történész
Paksa Rudolf - történész
Papp István - történész
Pálffy Géza - történész
Péterfi Gábor - középiskolai tanár, történész
Pihurik Judit - történész
Pomogáts Béla - irodalomtörténész
Pritz Pál - történész
Prohászka Péter - régész,
Püski Levente - történész
Rainer M. János - történész, igazgató
Rácz Árpád - főszerkesztő
Saád József - szociológus
Sarkady Sándor, ifj. - könyvtáros, főigazgató
Sándor Klára - nyelvész
Sipos Balázs - történész
Sipos József - történész
Szabó A. Ferenc - történész
Szabó Lajos Mátyás - politológus
Szakály Sándor - történész
Szántay Antal - történész
Szende László - történész
Szécsényi András - történész, muzeológus
Szilágyi Ákos - esztéta
Tamás Gáspár Miklós - filozófus
Tarján M. Tamás - történészhallgató, szerkesztő
Tóth Pál Péter - demográfus
Turbucz Dávid - doktorandusz
Tyekvicska Árpád - levéltáros, igazgató
Ujváry Gábor - történész, rektorhelyettes
Ungváry Krisztián - történész
Vermes Gábor - történész,
Rutgers University, USA
Vitári Zsolt - történész
Vizi László Tamás - történész
Vonyó József - történész
Zsoldos Attila - történész, akadémikus

Felhívjuk a történésztársadalom tagjait és a történelemszerető olvasókat, hogy amennyiben egyetértenek tiltakozásunkkal, csatlakozzanak ezen nyilatkozat 85 aláírójához. Egyetértésüket szerkesztőségünkbe eljuttatott e-mail-ben info@rubicon.hu fejezhetik ki. A csatlakozók nevét feltüntetjük honlapunkon.(Utolsó frissítés: 2013. május 30.)

Az aláírók és a csatlakozók összlétszáma: 358 fő

A CSATLAKOZÓK NÉVSORALINK

NYITÓ HOZZÁSZÓLÁSOK:

Tamás Gáspár Miklós: Ki az antiszemita?
Gyáni Gábor: Az antiszemitázó Gerő András
Székely Gábor: Nyílt levél Gerő András barátomnak Romsics-ügyben
Ungváry Krisztián: Az antiszemita (értelmezési keret)


ROMSICS IGNÁC VÁLASZA:
Kedves Barátaim, Kollégák, Aláírók!

Abban biztos voltam, hogy könyveim olvasói és az a sok száz diák, akiket az elmúlt közel három évtizedben 20. századi magyar történelemre tanítottam, nem tart antiszemitának. Az azonban, hogy ebben az antagonizált kis magyar világunkban ilyen sokan és határozottan sorakoztatok fel mellettem politikai meggyőződésre való tekintet nélkül, meglepett.  Támogatásotok, melyet hálás szívvel köszönök, arról tanúskodik, hogy volt és van értelme a modern magyar történelem olyan – politikai elfogultságoktól és propagandisztikus szempontoktól mentes – vizsgálatának, amilyenre az eddigiekben törekedtem, és amilyenre a diákjaimat is tanítottam.

A különböző fórumokon megfogalmazódott észrevételek közül legfontosabbnak a szakmai diskurzus fontosságának hangsúlyozását tartom. A magyar történetírás történetében ilyenre már eddig is volt példa, és remélhetőleg a jövőben is lesz. Fontos feladatunk, hogy a tudományos kutatás nyelvi és társadalmi szituáltságára időről időre rákérdezzünk, és erről párbeszédet folytassunk. Ezek az eszmecserék azonban nem alapulhatnak szövegkörnyezetükből kiragadott mondatok tendenciózus félremagyarázásán és a vitapartner megbélyegzésén. A szakmai vitákat kutatásokon alapuló könyvekkel és tanulmányokkal, valamint konferenciatermekben elhangzó előadásokkal lehet és kell megvívni. Egy ilyen, a Horthy-korszak jellegzetességeivel foglalkozó tudományos konferencián való részvételre készen állok. | 2012. július 15.  Romsics Ignác


RÁCZ ÁRPÁD HOZZÁSZÓLÁSA

A Galamus internetes fórum  2012. június 30-ai számában Gerő András antiszemitizmussal vádolta meg Romsics Ignácot. Ez igen súlyos vád, egy 20. századdal foglalkozó történénésszel szemben ennél súlyosabbat elképzelni sem lehet. A történet azonban nem volt előzmények nélküli. Itt és most csak a közvetlen előzményt említjük meg: az ATV 2012. május 21-ei Egyenes Beszéd című műsorában Gerő András a Horthy-korszak értékelésével kapcsolatosan relatiziválással, emberi minőségét illetően pedig helyezkedési hajlammal és intellektuális dezorientáltsággal  gyanúsította Romsics Ignácot. (Jómagam az adás után közvetlenül telefonon kerestem meg Gerő Andrást, és megpróbáltam meggyőzni tévedéséről, egyben kértem, hogy keresse meg Romsicsot, vele beszélje meg problémáját, s ha szükséges, kérjen bocsánatot tőle. Miután hiába érveltem, még az éjszaka levelet írtam Kálmán Olgának, az Egyenes Beszéd műsorvezető-szerkesztőjének, aki azonban megkeresésünket válaszra sem méltatta. – Levelünket honlapunkon olvashatják.)  A válaszadás lehetőségét Romsics számára sem a Galamus, sem az Egyenes Beszéd nem ajánlotta fel.

Mivel Gerő vádjaira egyetlen szakmai fórum – sem a Magyar Tudományos Akadémia, sem a Magyar Történelmi Társulat – nem reagált, a Rubicon szerkesztősége erkölcsi kötelességének tartotta, hogy szerkesztő bizottsági tagja és egyik legrégibb szerzője mellett szolidaritást vállaljon.

Szerkesztőségünk azonban nem pusztán személyi kérdésként kívánta kezelni az ügyet, ezért külső szakértőket kért fel a témával kapcsolatos reflexióik megosztására. Ezek egyike sem szubjektív, egyoldalú, mentegető hangvételű volt, hanem objektivitásra törekvő módon az adott történelmi kontextus megértését irányozta elő.

Úgy érezzük, kiállásunk elérte célját: egy nagyszerű történész igaztalan megtámadását hiteltelenítette. Romsics Ignác melllettti állásfoglalásunkhoz két hét alatt közel 300-an csatlakoztak. Többen közülük részletesen is kifejtették álláspontjukat, visszautasítva Gerő András vádaskodását. Érkeztek olyan – többnyire álneves – észrevételek is, amelyek bírálták, kifogásolták kezdeményezésünket. A névvel érkezett véleményeket – tekintet nélkül tartalmukra – hálásan köszönjük. Az álnevek mögé rejtőzködő hozzászólásokkkal pedig nem foglakozunk, ám kommentirodalom című menüpontunkban – Mihancsik Zsófia kérésére – teljes egészében közöljük. Az aláírások közzétételét viszont – olvasóink kívánságára – folytatjuk.