2018. március 24.

Betiltott címlap

2010/390.
Rubicon címlap
Jegyzőkönyv részlet

Az Önszabályozó Reklám Testület Etikai Ad Hoc Bizottságának 2010. augusztus 10-én tartott üléséről

Előterjesztő:
Lapker Zrt. képviseletében Bálint Jánosné, az ÖRT Etikai Ad Hoc Bizottságának Eljárási Szabályzata 1.§ (2) bekezdése alapján

Téma:
Rubicon magazin címlapja. A kiadvány promóciót szeretne a Lapker üzletekben, kassza felületen és a történelem tematikában.

Kérés: annak megállapítása, hogy a kérdéses reklám ütközik-e a Magyar Reklámetikai Kódex előírásaival és a hatályos jogszabályokkal?

Az Önszabályozó Reklám Testület
Etikai Ad Hoc Bizottságának állásfoglalása:

A Bizottság egyhangúlag úgy foglalt állást, hogy a tárgyalt reklám a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 9.§ (1) bekezdését sérti, és így a Magyar Reklámetikai Kódex 3. Cikkely (1) bekezdését sérti.

Indokolás:
A Bizottság álláspontja szerint a címlap jobb alsó sarkában a férfi nemi szerv szeméremsértő nyíltsággal ábrázolt és ezért reklámban való alkalmazása nem elfogadható. A kifogásolt képrészleten, a környezetéből kiragadva, de jól felismerhetően egy férfi nemi szerv szerepel, ami a hatályos szabályok szerint pornográf reklámnak tekintendő.

Budapest, 2010. augusztus 10.
dr. Fazekas Ildikó - főtitkár | dr. Finszter Erika - jogi szakértő

Melléklet
A Bizottság a határozathozatalához az alábbiakat vette figyelembe:

Kiemelések a Magyar Reklámetikai Kódexből:

2. Cikkely - Értelmezések
(4) A reklám megítélésénél figyelembe kell venni, hogy milyen hatást gyakorolhat a társadalomra, tekintettel a közzététel módjára és helyére. A reklámeszközök eltérő jellege miatt az a reklám, amely az egyik reklámeszközön közzétéve nem kifogásolható, nem fogadható el szükségképpen más reklámeszközön való megjelentetésekor is.

3. Cikkely - Alapelvek
1. (1) A reklámnak jogszerűnek, tisztességesnek és igaznak, tényállításának valósnak kell lennie.
2. (2) A reklámot a szakmai gondosság követelményeinek megtartásával és társadalmi felelősségérzettel kell elkészíteni.
6. (6) A reklámozásban figyelembe kell venni a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi-etikai normáit, valamint a közízlést.
7. (7) Jogszerűen gyártott és forgalmazott termék vagy nyújtott szolgáltatás esetén önmagában a termékkel kapcsolatos fogyasztói ellenérzés nem jelentheti, hogy annak reklámja egyben etikailag is kifogásolható.

4. Cikkely - Általános reklámtilalmak és korlátozások
1. A reklám nem tartalmazhat olyan elemeket, és nem kelthet olyan összhatást, amelyek sértik a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi-etikai normáit.
(5) A reklám nem tartalmazhat semmilyen hátrányos megkülönböztetést, különösen népek, nemzetiségek, etnikumok, nemek, korosztályok közötti, illetve szexuális hovatartozás, vallási kötődés, vagy fogyatékossággal élőkkel kapcsolatos diszkriminációt, illetve nem támogathat ilyen nézeteket.
12. (12) Tilos a reklámozásban az erotika, a szexualitás öncélú - a reklám tárgya, témája által nem indokolt - felhasználása. Az emberi testnek a jó ízlés határai között történő ábrázolása nem kifogásolható, de az ábrázolás módja nem sértheti az emberi méltóságot, a személyhez fűződő jogokat.

Kiemelések a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről
és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényből:

8. §
(1) Tilos az olyan reklám, amely a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja.

9. §
(1) Tilos az olyan reklám, amely a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal ábrázolja, különösen amelyik nemi aktust vagy nemi szervet nyíltan ábrázol (pornográfreklám).
(2) Tilos a szexuális szolgáltatás reklámja. A szexuális szolgáltatás fogalmát és reklámozásának további korlátozásait külön törvény állapítja meg.
(3) Tilos az olyan áru reklámja, amely rendeltetése szerint szexuális ingerkeltésre irányul.
(4) Nem kell alkalmazni az (1) és (3) bekezdés szerinti tilalmat a szexuális terméken, továbbá a szexuális termékek üzletén belül elhelyezett reklámra. A szexuális termék, illetve a szexuális termékek üzlete fogalmát külön jogszabály állapítja meg.

Szerkesztőségünk álláspontja:

A phalloszmadár a művészettörténet és az ókortudomány kutatási területébe tartoziik. Jelenkori pornográf célzatú felhasználása nem ismert. Valójában ókori termékenységszimbólum, melynek rontáselhárító szerepet is tulajdonítottak.