2018. március 19.

1526–1790-ig

Albert Dávid:
Falusi schólaházak - 1992/3, 14/1 Op

Andrásfalvy Bertalan:
Szőlő és bor a Délkelet-Dunántúlon - 2003/1-2

Ágoston Gábor:
Magyarország és az oszmán hódítás - 1991/4

Ágoston Gábor:
Az emberi lét ellenségei. Háború, járvány, éhínség - 1992/1

Ágoston Gábor:
Török sikerek és taktika a 15-16. századi török-magyar harcokban - 2000/5

Ágoston Gábor:
Magyarország az oszmán politikai tervekben - 2003/11-12

Balázs Éva, H.:
A dinasztia és Magyarország. Egy régi vita margójára - 1992/6

Balázs Éva, H.:
Porto és Tokaj - 2003/1-2

Balogh Judit:
Egy székely kékszakáll. Pribék uram, az udvarhelyi házasságszédelgő - 2008/5

Barcsa Dániel:
Madéfalvi veszedelem. A határőrség megszervezése - 1992/3

Barta Gábor:
A Sztambulba vezető út, 1526-1528.
A török-magyar szövetség és előzményei
- 2003/11-12,13/2 ksz

Barta Gábor:
A vitézlő rend világa. A magyar nemesség a 16. században - 1994/4-5, 12/2 ksz

Barta János:
A békesség ára. A köznemesség hanyatlása a 18. században - 1994/4-5, 12/2 ksz

Barta János:
Az arisztokrácia válaszútja - 1994/10, 12/2 ksz

Bartal Csaba:
Angol és holland békeközvetítési kísérletek a Rákóczi-szabadságharcban - 2004/1

Basics Beatrix:
II. Rákóczi Ferenc ábrázolásai - 2004/1

Basics Beatrix:
Zrínyi kirohanása. Egy képtípus története - 2012/1-2

Bánkúti Imre:
A szatmári kiegyezés, 1711 - 2004/1

Beluszky Pál:
Az alföldi mezőváros - 1993/8-9

Benda Kálmán:
Bocskai István - 1999/7

Bene Sándor:
Zrínyi, Frangepán, Nádasdy. A Wesselényi-összeesküvés perei - 1995/6-7

Bessenyei József:
Hogyan változtassunk pártot. Podmaniczky János élete - 1990/4

Bessenyei József:
Vajon kinek a pártján?
A Habsburg-párti arisztokrácia kiformálódása,1526-1540
- 2003/11-12,13/2 ksz

Bitskey István:
Pázmány, a nemzetnevelő - 1993/6

Bitskey István:
Huszár Gál perbe fogása és kiközösítése - 1995/6-7

Bitskey István:
Pázmány Péter - 1999/7

Buza János:
A szerémségi borok török kori nyomai - 2003/1-2

Buza János:
Szőlők, borok, jogi esetek - 2007/6-7

Buzogány Dezső:
Erdély, a recepta religiók földje - 2009/7-8

Cennerné Wilhelmb Gizella:
Az allegóriák nyelvén [Habsburg-királyok képei] - 1992/6

Czigány István:
A gyors siker titka. A Rákóczi-szabadságharc hadserege - 2004/1

Dénes Iván Zoltán:
Szekfű Gyula Rákóczi-képe - 2004/1

Dienes Dénes:
A reformáció Magyarországon - 2009/7-8

Dominkovits Péter:
Sopron mint olvasztótégely.
Kultúrák és etnikumok találkozása a 16-17. századi Sopronban
- 2014/8 Op

Domokos György:
Várépítészet és ostromtechnika. Négy várostrom a török korból - 1995/5

Domokos György:
Ágyúk, mozsarak, gránátok. Buda ostroma, 1686 - 1997/7

Domokos György:
A szalánkeméni csata, 1691. augusztus 19. - 2002/2

Egyed Ákos:
A székelyek katonai szerepe és hadrendszere - 2000/5

Egyed Ákos:
A madéfalvi veszedelem. A székelyek küzdelme a szabadságért - 2014/1

Fata Márta:
Svábok. Német bevándorlás a 18. században - 2012/11

Fazekas István:
Uralkodók és felekezetek. Vallási átalakulás a 16. századi Magyarországon - 2003/11-12

Flóra Ágnes:
Ötvösök a kora újkori Kolozsvár közéletében - 2005/2-3

Fodor Pál:
Egy ország, melyet senki sem akart. Az Erdélyi Fejedelemség születése - 1998/4-5

Fodor Pál:
A törökök szerencsenapja: augusztus 29. - 2002/2

Fodor Pál:
Magyarország Kelet és Nyugat között - 2013/9-10

Gecsényi Lajos:
Kereskedelempolitika a Habsburg hatalomváltás évtizedeiben - 2003/11-12,13/2 ksz

Gyöngyösi János:
A székelyek és a várépítés - 1990/5

Gyöngyösi János:
Régi kézművesmunkák az erődített székely templomokban - 1992/3

Hajdu Lajos:
Előítélet és ítélet. A honti emberevőper - 1996/6

Hajdu Lajos:
A rendi monarchia - 1997/8

Hausner Gábor:
A nagyvezekényi csata, 1652. augusztus 26. - 2002/2

Hausner Gábor:
Zrínyi Miklós, a katona - 2014/2

Heckenast Gusztáv:
A felzárkóztatás jegyében.
Gazdaságpolitika a 17-18. századi Magyarországon
- 1992/6, 99/9-10

Heckenast Gusztáv:
Habsburg-védernyő alatt.
Magyarország és a Habsburg Birodalom a 18. században
- 1998/4-5

Hegyi Klára:
"Az idegen urainknak kezekben az üstökünk."
[Városok és városlakók a három részre szakadt Magyarországon]
- 1993/8-9

Hegyi Klára:
A hódoltság világa. Török hadak a magyar hadszíntereken - 2000/5

Hegyi Klára:
Adóztatás a török hódoltságban - 2012/6

Hiller István:
A tárgyalóasztaltól az oltárig. Donna Maria Anna útja - 1992/4

Hiller István:
Zsitvatorok után. A Habsburgok törökpolitikája a 17. század első felében - 1992/8-9

Hiller István:
Marsigli gróf itala - 1993/1-2

Hiller István:
Zrínyi Miklós - 1999/7

Hiller István:
Tárgyalási technikák és békekötések. Diplomácia a török háborúk korában - 2000/5

Imreh István:
Falutörvények, rendtartások - 1992/3, 14/1 Op

Iványi Emma:
Nádor vagy helytartó? - 1992/6

Jaritz, Gerhard:
Az "új" fogadtatása - 1993/4

Jeney-Tóth Annamária:
A gyarapodó Kolozsvár. Kézművesek a 16-17. századi kincses városban - 2005/2-3

Kalmár János:
Együttesen és elválaszthatatlanul - 1992/6, 99/9-10

Kalmár János:
Egy könyvbarát hadvezér. Mars és Minerva kegyeltje [Savoyai Eugén] - 1992/8-9

Kalmár János:
A hatalmi egyensúly jegyében.
Az utrechti békerendszer és a szatmári megegyezés
- 1997/2

Kelenik József:
Igaz képek a magyar múlt tarlójáról.
Hadsereg és haditechnika a 16. század második felében
- 1995/5

Kelenik József:
Áruló vagy áldozat? Hardegg gróf kéz- és fővesztése - 1995/6-7

Kelenik József:
A drinápolyi béke - 1997/2

Kelenik József:
A csatamezők új hősei. A lőfegyverek forradalma - 1997/7

Kenyeres István:
A magyarországi pénzügyigazgatás modernizációja - 2003/11-12,13/2 ksz

Kenyeres István:
Pecunia nervus belli. A háború alapja a pénz.
A Magyar Királyság, illetve a Habsburg Monarchia bevételei és kiadásai,
valamint a hadiköltségek Mohácstól a tizenöt éves háború végéig
- 2012/6

Kenyeres István:
A soproni plébános különös esete.
I. Ferdinánd, Habsburg Mária és a magyar szuverenitás
- 2014/8

Kisbán Eszter:
Fekete úri meleg ital. A kávé térhódítása Magyarországon és Európában - 1993/1-2

Kiss András:
Legenda vagy történeti tény? Bocskai és a kolozsvári hóstátiak - 2005/2-3

Kiss András:
Kádár Kata megégetése. "Böjtelői colosvári spektákulum" 1734-ben - 2005/7, 12/1 ksz

Kiss Péter:
Új történelmi világatlasz [Interjú Hidas Gábor szerkesztővel] - 1991/9

Kohler, Alfred:
Habsburgok és a Magyar Királyság osztrák szemmel - 2003/11-12,13/2 ksz

Kolba Judit, H.:
Terített asztal Erdélyben [17. századi evőeszközök] - 1991/9

Kovács Kiss Gyöngy:
Pletyka, pletykálkodás.
Becsületsértés, rágalmazás a fejedelemség kori Kolozsváron
- 2005/2-3

Kovács Kiss Gyöngy:
A korcsomaház Kolozsváron - 2005/2-3

Kiss András:
Fertályok és tizedek. Kolozsvár településrendszere a 16. században - 2005/2-3

Kovács Tibor, S.:
Huszárok és fegyvereik a 16-17. században - 1997/7

Köpeczi Béla:
A bujdosó Rákóczi. A bujdosás diplomáciájának mérlege - 1992/1

Köpeczi Béla:
A magyar Bécsben [Nemzetkép egy vígjátékban] - 1992/8-9

Köpeczi Béla:
Rákóczi a vizsgálóbíró előtt - 1995/6-7

Krász Lilla:
Bábák és boszorkányok a kora újkori Magyarországon - 2005/7, 12/1 ksz

Kristóf Ildikó:
Büjjös bájosok bűne. Boszorkányvád Debrecenben - 1990/2

Kristóf Ildikó:
A pestis pestise. Járvány és lázadás Debrecenben - 1990/6

Lauter Éva, S.:
Koronázás Pozsonyban [Mária Eleonóra királyné, 1655] - 1992/4

Mezey Barna:
Jogalkotás a 16-19. századi Magyarországon - 1996/1-2, 12/1-2

Mezey Barna:
Büntetőjog és szexualitás.
A nemi bűncselemények megítélésének változásai (16-19. század)
- 1998/6

Mezey Barna:
A negyedik országgyűlés. A szatmári conventus, 1711 - 2004/1

Mezey Barna:
Emberevő cigányok. Koncepciós per a Hont vármegyei törvényszék előtt - 2008/7-8

Mészáros Kálmán:
A zernyesti csata, 1690. augusztus 21. - 2002/2

Mészáros Kálmán:
A trencséni csata, 1708. augusztus 3. - 2002/2

Mészáros Kálmán:
Vesztett háború, megnyert béke 1711 - 2011/12

Mészáros Kálmán:
Hazafiak és árulók? Kurucok és labancok a Rákóczi-szabadságharcban - 2013/9-10

Mészáros Kálmán - Seres István:
Zrínyi Ilona - 2014/2

Németh Ildikó:
Boszorkányperek Sopronban - 2005/7, 12/1 ksz

Németh Ildikó:
Lackner Kristóf és a boszorkányok - 2014/8 Op

Nyulásziné Straub Éva:
Címeradományozás I. Ferdinánd korában - 2003/11-12,13/2 ksz

Oborni Teréz:
A székely szabadságokról - 1992/3

Oborni Teréz:
Brandenburgi Katalin - 1992/4

Oborni Teréz:
A magyar közigazgatás központi szervei 1526-1848 - 1996/1-2

Oborni Teréz:
Erdély. Abszolutizmus vagy rendi centralizmus? - 1996/4-5

Oborni Teréz:
Az Erdélyi Fejedelemség születése - 1997/10 m

Oborni Teréz:
Fráter György - 1999/7

Oborni Teréz:
Habsburg Ferdinánd harca a magyar trónért - 2003/11-12,13/2 ksz

Oborni Teréz:
Erdély sorsa. A bécsi udvar tervei Erdély visszaszerzésére, 1557-1564 - 2003/11-12,13/2 ksz

Oborni Teréz:
Principissa. Fejedelmi feleségek Erdélyben - 2008/4

Oborni Teréz:
Kettős függésben. Az Erdélyi Fejedelemség állama - 2012/1-2

Oborni Teréz:
Adózás az Erdélyi Fejedelemségben - 2012/6

Oborni Teréz:
Rések az adómentességen.
A székelyek közjogi helyzetének alakulása az új erdélyi állam kezdetén
- 2014/1

Ódor Imre:
Az újjáéledő vármegye. Nemesi önkormányzat a hódoltság utáni Baranyában - 1994/4-5, 12/2 ksz Op

Orosz István:
Tokaj tündöklő borostyán nedűje - 2007/6-7

Pakó László:
Igazságszolgáltatás Kolozsvárt. Kolozsvár joghatóságának fejlődése a 16. század végéig - 2005/2-3

Papp Sándor:
Az erdélyi fejedelmek viszonya a Magas Portához - 2014/10 Op

Pálffy Géza:
A magyar nemesség I. Ferdinánd király bécsi udvarában - 2003/11-12,13/2 ksz

Pálffy Géza:
Régi középhatalom egy új monarchiában.
A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században
- 2012/1-2

Pálffy Géza:
A magyarországi török uralom mérlege - 2012/1-2

Pálffy Géza:
Tévhitek a 16-17. századi magyar történelemről - 2012/4-5

Pálffy Géza:
Német főtisztek a magyar protestantizmus szolgálatában - 2012/11

Pálffy Géza:
Grófok a 16-17. századi Magyarországon - 2013/5

Pálffy Géza:
Magyarország elfeledett koronázóvárosa. Sopron aranykora a 17. században - 2014/8

Páll Antal Sándor:
A székely székek - 1992/3

Pálmány Béla:
Rang és a hatalom a 18. században - 2013/5 Op

Perjés Géza:
Zrínyi utolsó nagy hadi vállalkozása. Az eszéki hadjárat, 1644 - 2002/2

Petneki Áron:
Tragédia a koronázáson - 1992/6

Petneki Áron:
Vénusz játéka, ördög kísértése. Régi magyar források szexuális praktikákról - 1998/6

Pércsy András:
A nemesség borfogyasztása a török hódoltság idején - 2003/1-2

Péter Katalin:
Urak, királyok. 16. századi kapcsolatok - 1992/6

Péter Katalin:
Az örökös főrendiség létrejötte - 1994/10, 12/2 ksz

Péter Katalin:
Erdély a vesztfáliai béketárgyalásokon - 1997/2

Péter Katalin:
Jobbágyok az örökös jobbágyság korában - 1998/7

Péter Katalin:
Bethlen Gábor - 1999/7

Péter Katalin:
Nők önállósága, férfiak önállósága a társadalomban - 2001/6

Péter Katalin:
Gyermekélet, gyermekhalál a 16-17. századi Magyarországon - 2002/3

Péter Katalin:
Gazdagság a 17. században - 2007/1-2

Péter Katalin:
Házassághalmozók. Előkelő nők házasságai a kora újkori Magyarországon - 2008/5

Péter Katalin:
Hogyan lettek a magyarországi reformátusok kálvinisták? - 2009/7-8

Pomogáts Béla:
A fejedelem a szépirodalom tükrében - 2004/1

Poór János:
Utak és utazók [Utazás a 18. századi Magyarországon] - 1992/1

Poór János:
Mária Terézia - 1992/4

Poór János:
A Theresianum. Az összetartozás-tudat műhelye - 1992/8-9

Pócs Éva:
Gyógyítók, táltosok, tündérvarázslók. Csatasorban a boszorkányok ellen - 2005/7, 12/1 ksz

Rácz István:
Magyar református cívis város - 1993/8-9

Romsics Ignác:
Bethlen Gábor. Pró és kontra. Erdély legdicsőbb fejedelme, avagy a török Porta vazallusa? - 2013/7

Rózsa György:
Diadalmenet Buda visszafoglalásakor. Falikárpit Lotharingiai Károly fiktív budai triumfusáról - 1992/3

Seewann, Gerhard:
Az ígéret földje: Magyarország. Az újkori német betelepülés - 2012/11

Seres István-Mészáros Kálmán:
Zrínyi Ilona - 2014/2

Sipos Gábor:
A reformáció Kolozsvárott - 2005/2-3

Szabadi István:
A kálvini ellenállási jog és magyar értelmezései - 2009/7-8

Szabó János, B.:
Mohács - 2013/8

Szabó Klára:
Mítosz kontra valóság, avagy igazságot Báthory Erzsébetnek? - 2010/3 Op

Szakács Anita, D.:
Egy hermafrodita viszontagságai a 17. században - 2014/8

Szakács Anita, D.:
Új választások, új konfliktusok. Nős papok a 16. századi Sopronban - 2014/8 Op

Szakály Ferenc:
1664-1683. Két elvesztegetett évtized - 2000/5

Szakály Ferenc:
Gazdasági és társadalmi változások a török hódítás árnyékában - 2003/11-12,13/2 ksz

Szántay Antal:
A köznemesség és II. József - 1994/4-5, 12/2 ksz Op

Szántay Antal:
Adók a 18. századi Magyarországon - 2012/6

Szekfű Gyula:
Az új nagybirtok kifejlődése és nemzeti szerepe - 2003/11-12

Takács Béla:
A debreceni céhek - 1993/8-9

Tóth G. Péter:
Bűbájosok és boszorkányok a bíróságon.
Boszorkányüldözés a kora újkori Magyarországon
- 2005/7, 12/1 ksz

Tóth István György:
Árulkodó úriszéki iratok. Viharok a 18. századi parasztcsaládban - 1990/2

Tóth István György:
Írástudó ember után kéne nézni. Az írástudatlanságból az alfabetizált világba - 1990/5

Tóth István György:
Írni tanuló nagyasszonyok - 1990/5

Tóth István György:
Csángó hétköznapok a 17. században - 1990/6, 99/9-10

Tóth István György:
Két világ határán. Bocskoros nemesek a török kor után - 1994/4-5, 12/2 ksz

Tóth István György:
Az Esterházyak. Hercegek és nádorok családja - 1994/10, 12/2 ksz

Tóth István György:
I. Lipót kettős arca - 1995/10

Tóth István György:
Karlócai béke - 1997/2

Tóth István György:
Magyaros viselet és nájmódi öltözködés a kora újkorban - 1998/7

Tóth Sándor László:
A koronázóváros elfoglalása.
Az oszmán hódoltság és a szulejmáni várháborúk kezdetei, 1541-1547
- 2013/6

Tóth Sándor László:
Székesfehérvár a 15 éves háborúban - 2013/6

Vadai István:
Tinódi Sebestyén - 2006/8

Varga J. János:
Árulók vagy túlélők. A magyar főurak átállása.
1683-ban Kara Musztafa pasa és Thököly Imre oldalára
- 2000/5

Varga J. János:
A zentai csata, 1697. szeptember 11. - 2002/2

Varga J. János:
Habsburg vagy nemzeti abszolutizmus?
Kísérletek Magyarország felemelésére a 17-18. század fordulójóján
- 2004/1

Varga J. János:
Labanc magyarok - 2013/9-10

Varga Kálmán:
Fényes Miklós tündérvilága. Eszterháza és Haydn - 2009/5

Varga Kálmán:
A Grassalkovichok vadásztörténetei - 2009/7-8

Varga Kálmán:
Mi lett belőlük? Jeleseink gyerek- és felnőttportréi a 17-19. századból - 2013/5

Varga Kálmán:
A Napló humora. Széchenyi István szemöldöke alól - 2013/8

Varga Kálmán:
Mária Terézia látogatásai magyar főnemeseknél - 2014/2

Varga Kálmán:
A váci diadalív - 2014/2

Varga Szabolcs:
Zrínyi Miklós. A szigetvári hős, 1508-1566 - 2014/2

Várkonyi Ágnes, R.:
Egy vállalkozó köznemes [Szirmay András] - 1994/4-5, 12/2 ksz, Op

Várkonyi Ágnes, R.:
Értékrend és személyiség.
A 17-18. századi Magyarország főrendi társadalmáról
- 1994/10, 12/2 ksz Op

Várkonyi Ágnes, R.:
Alternatívák az ország egyesítésére a török kiűzésének korában - 1996/3 m

Várkonyi Ágnes, R.:
Bethlen Gábor és az európai jelenlét - 2014/1

Várkonyi Gábor:
Egy fejedelmi esküvő [II. Rákóczi György és Báthori Zsófia házasságkötése] - 1991/9

Véghsheő Tamás:
Reformáltakból reformálók. Megújulás az újkorban - 2006/4 Op

Vissi Zsuzsanna:
A nemes testőrző vitézek palotája - 1992/6

Vissi Zsuzsanna:
Az osztrák hercegi korona. Ahogy egy erdélyi nagyasszony látta - 1992/8-9

Zachar József:
Magyarok a Habsburg-haderőben - 1995/5