BEMUTATKOZÓ ANYAG

2016. február 6-án tartotta alakuló ülését a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban a Történelemoktatók Szakmai Egyesülete (TSzE), melynek bírósági bejegyzése áprilisban emelkedett jogerőre. Azóta sikerült néhány kötelező formaságnak (adószámigénylés, bankszámlanyitás, irodahelyiség-bérlés stb.) eleget tenni, így nincs akadálya, hogy a nyilvánosság elé lépjünk. Kérjük a történelem oktatásával bármely szinten foglalkozó kollégákat, hogy amennyiben egyetértenek céljainkkal, csatlakozzanak egyesületünkhöz. Saját honlapunk elkészültéig - ideiglenesen - a Rubicon honlapjáról lehet tájékozódni tevékenységünkről.

Az egyesület alapítói több okból és céllal amellett döntöttek, hogy létrehozzák szervezetüket. Napjainkra az oktatással kapcsolatos kérdések teljesen átpolitizálódtak. Különösen igaz ez az ideológiai és morális megítélés kérdését erőteljesen érintő, szakterületén belül egymással akár teljesen ellentétes értelmezési keretekkel és szemléletmóddal jellemezhető történelemoktatásra. A tantárggyal és a tudománnyal kapcsolatban felvetődő, merőben szakmai jellegű kérdésekről így sokszor nincs megtermékenyítő vita vagy együttgondolkodás, hanem helyette inkább a különböző politikai-ideológiai szekértáborok közötti szembenállás vált meghatározóvá. Így bármilyen konkrét probléma is vetődjön föl, az érdemi megoldás helyett politikai szempontok határozzák meg az egyes véleményeket. Egyesületünk - ezzel szemben - szakmai és objektív módon kíván közelíteni a történelemoktatás és a történettudomány kérdéseihez.

Szintén komoly hiányosság a történész-történelemtanár társadalomban, hogy viszonylag kevés a vertikális kommunikáció a kutatói szakma és a közoktatásban dolgozó tanárok között. Ilyen módon az új tudományos eredmények nehezen és lassan jutnak el a közép- és az alsófokú oktatásba. Másik oldalról a kiemelkedően tehetséges diákok támogatásában (pl. OKTV-témavezetés) és tehetséggondozásban az egyetemi szférának is komoly feladatai lennének, csakúgy, mint ahogy a 21. századi diákgenerációk megváltozott követelményeihez a közoktatásra jobban épülő, abból szervesen kinövő egyetemi képzéshez is intenzívebb kapcsolatra volna szükség a két elkülönülő szféra között. Ezért egyesületünk a közoktatásban és a felsőoktatásban dolgozó kollégákat egyaránt tagjai közé várja, nem titkolt célként megjelölve, hogy elősegítse az együttműködést.

A történelemoktatás vertikális szintjei közötti kapcsolattartás mellett napjainkban megkerülhetetlenné vált a tantárgyi integráció és az interdiszciplináris megközelítés, így az egyesület tagjai közé be kívánja vonni a történelemmel bármilyen szinten foglalkozó rokon- és segédtudományok oktatóit, akárcsak az oktatással (pl. múzeum-, könyvtár- és levéltári pedagógia) foglalkozó közgyűjteményi dolgozókat / munkatársakat is. Reményeink szerint ez komolyan elősegítené a jelenleg meglehetősen elkülönülten működő, még a tantervek szintjén sem összeegyeztetett tudományterületek közötti párbeszédet és együttműködést. Mindezen felül az egyesület nem korlátozná a tevékenységét Magyarországra, hanem a határon túli magyar szakmabelieket is tagjai közé várja, ezzel is komplexebbé, sokszínűbbé téve munkáját.

A történelemtanárok számára olyan fórumot kívánunk teremteni, amelyen a különböző szakmai kérdések kapcsán megvitathatják tapasztalataikat, ütköztethetik álláspontjukat vagy egyszerűen csak tájékozódhatnak az új tudományos és pedagógiai eredményekről. Egyesületünk célja, hogy a legszélesebb értelemben vett történelmet - a kapcsolódó rokontudományokat (az irodalom, művelődés-, művészet-, zenetörténetet stb.) is ideértve - tanító és kutató szakemberek munkáját hatékony információmegosztással, eredményes érdekképviselettel vagy bármilyen más módon segítse.

A vázolt célok eléréséhez - többek között - szakmai és módszertani továbbképzésekkel, előadások, workshopok szervezésével, saját, korszerű és színvonalas honlap működtetésével és annak oktatással kapcsolatos aktuális anyagainak folyamatos fejlesztésével kívánunk hozzájárulni. Mindemellett feladatunknak tekintjük a tananyag-fejlesztési és egyéb szakmai kérdések kapcsán képviselendő szakvélemények kialakítását és a szaktanácsadást, csakúgy mint a mind fontosabbá váló érdekképviseletet. A távolabbi tervek között oktatási és kutatási szakosztály, ezeken belül egyes szakterületekre tagolódó osztályok felállítása is szerepel.

Az alakulás évében az egyesület fő feladata a működési körülmények megteremtése és az adminisztratív problémák megoldása. A következő tanév elejére tervezzük saját honlapunk indítását, s egy bemutatkozó, évnyitó konferencia megrendezését, illetve - ahogy lehetséges - a tanártovábbképzésbe való bekapcsolódást. Távlati tervként említhető a történelemoktatók nyári találkozóinak szervezése, valamint a kerettantervhez igazodó tanulmányi versenyek indítása is.

A februári alakuló ülésen megválasztották az egyesület elnökségét

Elnök: Nánay Mihály - középiskolai tanár (Budapest)
Alelnök: Hahner Péter - tanszékvezető egyetemi docens (Pécs)
Bizottsági tag: Engel Mária - középiskolai tanár (Pécs)

Azóta pedig jogerőre emelkedett az egyesület bírósági bejegyzése is.

A Történelemoktatók Szakmai Egyesülete várja tehát a csatlakozni kívánó kollégákat. Ennek menete a végleges honlap elkészültéig az egyesület szakmai partnerének (Rubicon) weboldaláról elérhető csatlakozási nyilatkozat kitöltése, valamint az egyesület bankszámlájára (11703006-21129913) az indulóévre megállapított kedvezményes éves tagdíj, 1000 Ft (de nagyobb összeget is szívesen fogadunk) átutalása.

Elérhetőségek:

E-mail: tortenelemoktatok@gmail.com
Web: rubicon.hu/tortenelemoktatok-szakmai-egyesulete/
Facebook: facebook.com/tortenelemoktatok
Iroda, levelezési cím: Eötvös József Collegium, 1118 Budapest, Ménesi út 11-13.